Japan

Tokyo (6)
Kyoto (2)
Kobe (2)
Yamanashi (2)
Shizuoka (1)
Sakaide (1)
Himeji (1)
Ikaruga (1)
Hatsukaichi (1)